…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

نوشته‌های برچسب‌خورده با “white

la

A Man Feeding Swans
By Marcin Ryczek
Advertisements

Wake Up Man..!i


Ghost Parade

Running White Deer By Paul Caponigro 1967