…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

نوشته‌های برچسب‌خورده با “autumn

گالری

The Skyland

SkyLand

Advertisements

Keep Head On Ur Road…!i