…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

نوشته‌های برچسب‌خورده با “کوه

گالری

The Skyland

SkyLand

Advertisements

Last Memory…


به کجا چنین شتابان…!؟