…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

واپسین

Advertisements


انسان با آزادی آغاز می شود. . ..

و تاریخ سرنوشت رقت بار انتقال اوست از زندانی به زندان دیگر. . .

و او هر بار زندان خود را عوض می کند ،  فریاد شوقی برمی آورد که:

آزادی!!!

4 * 5

I ribI