…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

واپسین

Jellies beach party !i

An amazing spectacle was seen in Japan.

Surf washed up on shore thousands of  jellyfish that normally live at great depths, and only during the breeding are lifted to the surface.

ادامهٔ این صفحه را بخوانید »

Advertisements

Hollow Frame

Not everyone knows how to be alone with others, how to share solitude.
We have to help each other to understand how to be in our solitude,
so that we can relate to each other without grabbing on to each other.
We can be interdependent but not dependent.  Loneliness is
rejected dependency.  Solitude is shared interdependency.

David Spangler

Gəl ey…

By  James Toligney

________________________________________________________

Gəl ey səhər  –  Parisa Arsalani

_____________________________________________

O gözler kimi hər tərəf qara
Bu yollar səni aparir hara

 مثل آن چشمان , هر سو غرق در سیاهیست
و نمیدانم این جاده ها تو را به کدام سو می برد

Yenə bu səhər günəş nur yerə ələr
Bir təzə nağıl başlar dünya

باز در این سحر , خورشید  نورش را بر زمین می افشاند
و دنیا داستانی تازه را از سر می گیرد

Oyan ey günəş oyan
Al elvan boya yoxsa bu dəniz uçar
Bir zülmət gecə dəniz qaçar

برخیز ای خورشید , برخیز
رنگی برگیر و بر دریا نقشی بزن
اگر نه پرواز می کند و در یک شب تاریک محو می شود

Gəl ey səhər… gəl ey səhər
بیا ای سحر ,…بیا

əs dəli külək bu günü apar
O ötən ömrü yenidən qaytar

و تو ای باد سرکش بوز و این روزها را دور کن
و آن عمر و طراوت  رفته را باز گردان

Gəl ey səhər… gəl ey səhər
بیا ای سحر ,…بیا