…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

واپسین

1 = 1 + 1

Advertisements

می‌توان برهنه شد ، شاید…

Blue