…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

واپسین

spring

—–)..؟..( —–


…Last Drop

به کجا چنین شتابان…!؟