…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

واپسین

Keep Head On Ur Road…!i

Advertisements

Body Painting

Serenity is….!i