…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

گالری

گالری

The Skyland

SkyLand

Advertisements

The Veil

By  Maurizio Fantini

Selections – By Various Artists


Ghost

» Ghost «  By Jaroslaw Kubicki


stand…, not now , not here !i

Hokkaido by Michael Kenna


144  photos by English photographer » Michael Kenna»

[more…]

(بیشتر…)


…و شما ;

ای گوش هایی که تنها گفتن های کلمه دار را می شنوید !

پس از این جز سکوت سخنی نخواهم گفت.

و شما ;

ای چشمهایی که تنها صفحات سیاه را می خوانید !

پس از این جز سطور سپید نخواهم نوشت.

و شما ;

ای کسانی که هرگاه حضور دارم بیشترم تا آنگاه که غایبم…

پس از این مرا کمتر خواهید دید

..

.