…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

عکس‌های هنری

la

A Man Feeding Swans
By Marcin Ryczek
Advertisements

The Veil

By  Maurizio Fantini

Selections – By Various Artists


Wake Up Man..!i


Gəl ey…

By  James Toligney

________________________________________________________

Gəl ey səhər  –  Parisa Arsalani

_____________________________________________

O gözler kimi hər tərəf qara
Bu yollar səni aparir hara

 مثل آن چشمان , هر سو غرق در سیاهیست
و نمیدانم این جاده ها تو را به کدام سو می برد

Yenə bu səhər günəş nur yerə ələr
Bir təzə nağıl başlar dünya

باز در این سحر , خورشید  نورش را بر زمین می افشاند
و دنیا داستانی تازه را از سر می گیرد

Oyan ey günəş oyan
Al elvan boya yoxsa bu dəniz uçar
Bir zülmət gecə dəniz qaçar

برخیز ای خورشید , برخیز
رنگی برگیر و بر دریا نقشی بزن
اگر نه پرواز می کند و در یک شب تاریک محو می شود

Gəl ey səhər… gəl ey səhər
بیا ای سحر ,…بیا

əs dəli külək bu günü apar
O ötən ömrü yenidən qaytar

و تو ای باد سرکش بوز و این روزها را دور کن
و آن عمر و طراوت  رفته را باز گردان

Gəl ey səhər… gəl ey səhər
بیا ای سحر ,…بیا