…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

عکس‌های سالـــیتود…

گالری

The Skyland

SkyLand


Over there…right behind The Hill !i


chasing lights