…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

طرح های سالـــیتود…

کجا زنده شد مرده اسفندیار

Advertisements

Hollow Frame


Dip SkrachReverse Cut

reverse cut


I ribI