…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

طرح های سالـــیتود…

کجا زنده شد مرده اسفندیار

Advertisements

Hollow Frame


Dip Skrach


Advertisements

Reverse Cut

reverse cut

Advertisements

I ribI

Advertisements