…و خلوتی که به‌سنگینی ، چون پیری عصاکش , از دهلیزِ سکوت می‌گذرد

تصاویر متحرک

تصویر

crazY hazY daisY

12

Advertisements